от ПорталУики
Версия от 21:46, 22 март 2012 на Ани (Беседа | приноси)

(разл) ← По-стара версия | Преглед на текущата версия (разл) | По-нова версия → (разл)
Направо към: навигация, търсене

Общ Окултен Клас

ВТОРА ГОДИНА (1922-1923)

1923

КНИГА: Правила за окултната школа

Проява на разумните сили в Природата

Тайна молитва


(Прочетоха се няколко от темите върху „Задачата на ученика във Всемирното Бяло Братство“.)

Първо упражнение: лявата и дясната ръка се изнасят напред, след това дясната се движи бавно над лявата ръка догоре, над рамото. После минава пред гърдите, близо до врата, до лявото рамо, след което се изнася и тя напред.

Двете ръце остават успоредни, след което лявата ръка минава бавно над дясната ръка – в същото положение, каквото заемаше дясната ръка. Това упражнение се прави няколко пъти ту с лявата, ту с дясната ръка.

Във всяко движение на ръцете вие можете да концентрирате ума си и да привличате силите на Природата.

Искате ли да уякчите силите на сърцето и на ума си, кажете тъй: „Моето сърце ще се изпълни с Божествената Любов и ще бъде устойчиво във всяка Правда и Истина (лявата ръка се поставя над дясната). Моят ум ще се изпълни с Божествена светлина и аз ще възприемам в себе си всички Божествени мисли и ще ги насаждам в света (дясната ръка се поставя над лявата)“.

Двете ръце се вдигат нагоре. Изричате думите: „Амин, тъй да бъде!“ (Три пъти.) Ръцете се свалят надолу.

Земният живот на човека се изразява чрез движения. Всяка една мисъл, всяко едно ваше чувстване ще се изяви чрез каквото и да е движение: или чрез движение на вашата уста, или чрез движение на вашите очи, на вашата дясна или лява ръка, на вашия десен или ляв крак, на веждите, на главата – все ще заемете каквато и да е поза. Ако наблюдавате себе си, от движенията си ще можете да познаете какво е настроението на душата ви, в каква посока вървите – надолу или нагоре. Следователно най-първо е необходимо да възпитаме тялото си – да имаме пластични движения, т.е. като ходим, при всяко едно движение кракът ни да стъпва тъй, че да имаме едно устойчиво движение – да няма клатушкане, несигурност. Като стъпваш, да имаш пълна увереност в краката си.

Има една цяла наука, според която хората се познават по движенията си. Някой човек като върви напред, по движенията му отзад, от гърба, можеш да го познаеш какво мисли, какъв е характерът му, накъде отива и какви са неговите приятели. Тия хора, на които мислите са много дребни, те вървят тъй: тип-тип – бързи са те, бързи крачки правят, но ситнички, много ситнички. А онези хора, които са аристократи или хора с идея, вървят полека. Бързото ходене и плавното ходене са две крайности.

Питам ви: как трябва да стъпвате при ходенето си – на петата си ли трябва да стъпвате първо, а после на пръстите, или първо на пръстите, а после на петата? Всички съвременни хора изобщо стъпват първо на петата, после на пръстите – затуй като вървят, има едно тропане, вследствие на което гръбначният стълб изпитва едно сътресение, а в задния мозък се усеща едно стягане, поради което всички хора са нервни. По закона на ходенето гръбначният стълб усеща едно голямо сътресение, което някой път ни създава най-големите нещастия. Следователно на пръстите ще ходиш и ще стъпваш леко и плавно. Няма да ходиш тъй, като някой автомобил – да се тресеш цял. Не, леко трябва да стъпва човек, едва да се допира до земята. Лекото движение на краката зависи от човешката мисъл. Щом мисълта ти е материалистическа, тъй ще стъпваш с краката си, че цялата Земя ще трепери, като ходиш. Това показва, че човек е свързан повече с центъра на Земята, отколкото с центъра на Слънцето. И в дадения случай трябва да знаете закона как да се развързвате. Трябва да знаете начина на движението. Например магнетизаторите, като знаят закона на движението, могат лесно да приспят някого. Започват да му правят движения тъй – отгоре надолу веднъж, дваж, три пъти, докато го приспят – с дясната ръка на дясната страна, с лявата ръка на лявата страна. После правят движения с ръцете настрани и духане, които имат разбудително влияние. Когато някой човек направи срещу вас движение с ръцете си отгоре надолу, вие току-виж – погледнете го и заспите. Някой човек ви погледне и веднага си снеме очите. Какво изразява това движение? Това е едно неправилно движение. Може да кажете: „Какво ще стане от това, че човекът погледнал отгоре?“ Ако този човек е със силна зла воля, то като те погледне отгоре три-четири пъти, може да те приспи. Всеки човек обаче не може да те приспи. Този, който може да те приспи, той притегля токовете от тялото ти, изменя електричеството и магнетизма ти, изменя кръвообращението ти, пулса ти и те приспива. Чудни сте, като казвате: „Как може да ме приспи?“ Ако стисна някого за артериите на врата, на гушата, няма ли да го приспя? Ако ви стисна тъй, че със силата на моя ум да изменя направлението на вашата кръв, няма ли да ви приспя? Това правят съвременните магнетизатори. Хората от света са по-големи майстори, отколкото набожните, духовните хора. Сега вие ще кажете: „Ама Господ ще им позволи ли?“ Чудни сте, като питате Господ ще позволи ли? Когато онзи паяк хване някоя муха, Господ ще му позволи ли? Когато онази жаба дойде до мравуняка и почва да гълта мравките, Господ ще й позволи ли? Когато мравките дойдат до твоя хамбар и почнат да ядат житото, Господ позволява ли им? Всички същества вършат тези работи, без да им позволява Господ. Като питате така, вие сте прави – според моралния закон трябва позволение. Ако е според моралния закон, то е друго нещо – трябва да искаме разрешение; но ако не постъпваме според този закон, значи всичко вършим без разрешение и вследствие на това ние сме отговорни за своите постъпки. Защо? Защото тогава Бог не взима участие в нашите постъпки. Всяка постъпка, в която Бог не взима участие, е лоша постъпка, а всяка постъпка, в която участва Божественото съзнание, Божествената мисъл – тази постъпка е добра, морална. Сега пак се заражда у вас мисълта: „Как може да се знае в даден момент дали една мисъл е Божествена, или не?“ Всяка една мисъл, в която участва Божественото съзнание, в която е будно това съзнание, тази мисъл има една мека и приятна светлина в себе си. Всяка една мисъл, в която Божественото съзнание не е будно и в която то не взима участие, е тъмна. Не само това, но правете следните наблюдения. Някой ваш приятел е намислил да направи някакво Добро – ще забележите на неговото лице една мека светлина, която после се изгубва; а онзи, който е намислил да направи зло – на неговото лице веднага минава една тъмна сянка. Тази сянка минава и заминава. Правете наблюдения и върху себе си. Често гледайте лицето си в огледалото, защото във вашето подсъзнание има едно хипнотическо състояние. Например пет-шест хиляди души някъде са намислили да правят зло и вие по едно стечение на обстоятелствата на вашето раждане попаднете при тия условия; ще видите, че и у вас ще се яви такова желание да участвате в извършването на това зло. Или някъде една тълпа от няколко души иска да направи едно зло на някоя печатница, иска да чупи прозорци, и вие минавате покрай тези хора. У вас веднага се заражда едно желание да направите и вие същото това нещо, тази тълпа ви увлича. Силният човек трябва да се отдалечи от това течение – нищо повече!

Сега на вас, като следвате Школата, може да ви се дадат много формули, много теории; но ако не ги прилагате навреме, те няма нищо да ви ползват. Аз съм виждал мнозина, които са чели разни окултни книги – те разполагат с много формули. Но има закони за приложението на всичките тия формули, иначе те само на книга могат да ви помогнат. Например ако вие сте изяли един много добър обяд – разнообразен, с месо, или друга някоя много пищна храна, усещате впоследствие една тежест. Ако след това искате да приложите някоя окултна формула, тя ще бъде безполезна за вас, тя не може да се приложи в живота. После, вие можете да приложите една окултна формула, ако сте гладували десетина дена. Има известни състояния, в които силите на вашия организъм се уравновесяват, т.е. негативните и кинетичните сили се уравновесяват в положителни и потенциални. Значи в даден момент вие можете да употребите каквато и да е окултна формула в границите на нейната възможност.

За да познаете дали вашата воля се е развила, т.е. дали имате воля да приложите една окултна формула, най-добрият опит е следният: някой път ви заболи коремът, усещате едно въртене отвътре. Опитайте волята си! Сложете си лявата ръка отзад на гърба, а дясната – отпред на корема, съсредоточете ума си и произнесете следната формула към стомаха си: „Моля, болестта да престане!“ Ако тази формула не я помниш, кажи: „Болестта е престанала.“ Ако след като кажете формулата и в единия или в другия случай се подчините на волята си, вие сте послушни и волята ви е силна. Но ако след като кажете едната и другата формула и болестта ви остане, волята ви е слаба. Друго нещо – например имате някой ваш приятел и искате да знаете дали той ви мисли доброто. Сега това са тайни, секрети, които не трябва да издавам – но аз ще ги издам, защото не са предназначени за зло. Тия неща иначе не се поверяват. И тъй, стомахът те боли. Ще повикаш в дадения момент на помощ някой твой приятел, за когото мислиш, че те обича. Ще повикаш неговия Дух и ще му кажеш: „Моля ти се, приятелю, ела, кажи на болестта ми да престане.“ Като дойде той и болестта ти не престане, ще извикаш втори, трети – до десет души. Ако болестта ти мине – всички са ти приятели; ако не мине – те са ти приятели само на думи. Ами че тъй е! Ако някой каже: „В името на Господа Исуса Христа болестта да изчезне“ и тя изчезне, този човек ти е приятел. Ако съзнанието ти е будно и се обърнеш за помощ към този твой приятел, веднага ще се прояви неговата воля. Онзи, който лекува там, в Бургаско – Иван Томов – казва на една еврейка, която дошла при него на лечение: „Вашите евреи разпнаха Исуса Христа, ти вярваш ли в Христа?“ „Вярвам.“ Тогава в името на този Исус Христос тя оздравява. Но едно нещо трябва да знаете: вие не можете да приложите една формула на Всемирното Бяло Братство вътре в Живата Природа, ако имате прегрешения и неразположения. Не се ли свържете със законите на Бога, с тия велики сили на Природата, тия формули не струват нищо, тия формули тогава ще имат обратни резултати върху вас. Туй да го знаете!

Правете опити с вашата воля, да видите каква е тя – силна ли е или слаба. Толкова пъти аз съм ви говорил как да лекувате болестите си! Например имате някакъв ревматизъм. Всички тия болести не са нищо друго освен случаи, съзнателно изпратени от Бялото Братство, за да упражнявате вашата воля. Вие за тази своя болест ще посетите най-малко двайсет доктори и ще се върнете пак с вързана ръка. Това е една задача. Е, хубаво, вие отивате при един лекар. Колко му плащате? Сто лева. Извадете тези сто лева и кажете така: „В името на Този лекар, при Когото отивам да се лекувам и Който единствено може да ме излекува, аз ще сложа тия сто лева в Божествената каса – и в Негово име заповядвам на тази болест да изчезне.“ Сложи в ума си тези лекарства, които би ти препоръчал лекарят, и чакай да видиш резултата. Ако не ти помогне този пръв опит, иди при друг лекар. Той взима двеста лева. Представи си, че си отишъл да сложиш тия двеста лева в Божествената каса, и се намажи с туй лекарство, което този лекар би ти дал. Ако и той не ти помогне, иди при трети, четвърти, а парите, които би им дал, внеси в Божествената каса и най-после кажи: „Господи, Исусе Христе, обръщам се към Тебе: в Твое име да се махне ревматизмът ми – всичкото си имане давам.“ Като го дадеш, ревматизмът ще изчезне. Като кажеш, че всичкото си имане даваш, трябва да го дадеш. Ще го дадеш, разбира се, защото този ревматизъм коства живота ти. Аз ще ви дам един пример. Едного го заболява зъб и той отива при един зъболекар. Той изважда зъба му, но става инфекция на кръвта и болният умира. Сега ако не дадеш имането си, този ревматизъм ще ти коства живота. Казваш: „Как тъй да дам имането си?“ Ще го дадеш за откуп на живота си, ако искаш да живееш.

Всички ученици трябва да разбират тези закони и да ги прилагат съзнателно. Туй е крайният предел. Казано е в Писанието: „Двама или трима души ако са събрани в Мое име или в името на този велик закон, там съм и Аз.“ Може да опитате закона, но трябва да бъдете чисти; не тъй обикновено чисти, но вътре във всичките свои намерения, във всичките свои помисли и желания. На повърхността на вашето съзнание може да дойдат най-отвратителни мисли – аз не говоря за тях; но в дълбочината на вашата душа вие трябва да бъдете чисти. Много пъти по повърхността на съзнанието ви ще станат пертурбации – това е в реда на нещата. Но в дълбочината на вашето съзнание трябва да има единство. Да се усъмниш в справедливостта на Бога – дали Той е добър, или не, това не е правилно. Тогава ти ще се усъмниш във всичко положително. Защото злото е нещо случайно, нещо изключително. Злото е едно проявление на повърхността, следователно ние не трябва да го туряме вътре в нашето съзнание.

И тъй, самият живот се изразява в движения. Например, когато вие се разсърдите някому, обидите му се крайно и не искате да го погледнете, очите ви трептят, държите си погледа надолу към земята. Защо? Защото тия течения ви свързват с центъра на Земята, вие сте свързани с Черното братство. Вие сте свързан човек, не сте господар на вашите клепачи, затова като погледнете, очите ви трепват – искате да прикриете нещо. Така и детето някой път се сърди, не иска да погледне майка си. Вие се смеете на малките деца, но сте също такива малки деца. „Присмял се хърбел на щърбел.“

Сега ние ще дойдем до правилните движения. След като направиш едно движение, ако то е правилно, ти ще усетиш в себе си една приятност. Например туй упражнение, което тази вечер направихте, то е едно много хубаво упражнение. Разсърдил си се някому, искаш да му отмъстиш – направи туй движение и си кажи: „Чакай, чакай малко, какво мислиш да правиш? Чакай, ти обмисли ли, като кажеш това, какви ще бъдат последствията, обмисли ли хубаво? Ако искаш да го нахокаш, знаеш ли какво ще стане?“ При правенето на туй упражнение веднага у теб се заражда едно противоположно желание и си казваш: „Чакай да отложа.“ Не, не да го отлагаш, но ще бъде тъй, както Господ е казал. Какво е казал Господ? Всичките ни дела трябва да бъдат изправни. Значи на този, на когото искам да направя зло, ще му направя едно Добро – ще му напиша едно хубаво писъмце и ще го зарадвам. Тъй ще бъде! Ще водиш един разговор със себе си и като те видят от Небето, че постъпваш тъй, ще хроникират това в Бялото Братство. Ще кажат: „Един приятен инцидент се случил с един от учениците – имал един приятен разговор, написал едно приятно писмо.“ Те ще хроникират това в техните вестници. Ще кажете: „А, с такива работи ще се занимаваме!“ Едно приятно упражнение е това. Най-учените, Белите Братя, като ви видят, спират се и казват: „Тъй, тъй, много хубаво, много добре постъпи – според нашите закони.“ И няма да се минат пет-десет минути, ти ще се изпълниш с Радост. Ще кажете: „Без движения не може ли?“ Не може без движения. Как без движения? Ще седнеш на земята, ще прекръстосаш краката си натук-натам, все ще вземеш някоя поза. Или ще седнеш в килията си – все по някакъв начин ще сгънеш ръцете си, те все ще заемат някакво положение. И светии да имаме, пак ще имат някакви движения. Разправяше ми един господин, че не можал да си обясни защо Иван Томов, той го наблюдавал, под калпака си имал скрита една шарена шапка – със златни нашивки, като с гайтани. После под съдраното му кюлче* имало един шарен колан. Един ден отиват някои млади, искат да го бият, да му направят някоя пакост. Той снема кюляфа* си, оставя шарената шапка, изважда колана и почва да лекува. Като свършва опасността, пак слага кюляфа си. Това е символ. В Писанието няма ли такива символи и формули? Вземете 119 псалом – в него е турена цялата еврейска азбука, той е образуван от двадесет и две части. Това са все магически формули. Следователно всички трябва да имате такива магически формули. Но всички магически формули не важат еднакво за всички хора. Всеки един от вас трябва да има по една-две формули, които да са му в полза в дадения случай. И всички, които влизат в Братството, трябва да имат красиви движения. Например аз съм говорил толкова пъти да се премахнат гърбиците ви. Защо? Онзи, който има стеснени гърди, всякога е неразположен духом. Тесните гърди произвеждат неразположение на Духа – нищо повече. Когато човек е стеснен, той е неразположен духом – затуй ще внесете вярата в себе си. Разширение ви трябва. Никога не се стискайте, защото туй стеснение ще дойде. Винаги имайте едно разширение на вашето сърце – разширение към Бога. Туй е първото най-важно нещо.

Когато седите, аз по някой път ви наблюдавам, за да видя на коя страна си държите главата. В какво положение трябва да държите главата си? Българинът казва: „Тази работа тъй ли е?“, и наведе главата си на лявата страна. Друг път той си сложи дясната ръка на сляпото око и казва: „Гледай си ти ума!“ Ами че ако цял ден си държиш главата в туй положение, ти губиш от своето достойнство, ще се изменят всичките твои магнетически влияния. Винаги ще държиш главата си перпендикулярно към центъра на Слънцето – нищо повече. И вечерно време, като седнете, направете си един отчет днес дали главата ви е била свързана с центъра на Слънцето, с този магнетически или разумен Център, дали тези течения са били правилни. По този начин много от вашите състояния, които създават нервността, неразположението на духа у вас, ще се изгладят. Тези малки грапавини, тези препятствия, които сега се зараждат, ще изчезнат. И тъй, от Черната ложа, от центъра на Земята постоянно изменят движенията ви. Наблюдавайте какви движения имат добрите хора. Аз бих желал да наблюдавате главно движенията на светски хора, които са добри; а също и на светски хора, които са лоши. Това е едно приятно наблюдение. Така ще можете да си дадете един вътрешен отчет за тия течения, които стават. Онези по-способни ученици от вас, които искат да се занимават със себе си, да си изправят движенията. Които искат да се занимават с окултната наука, нека правят тия наблюдения, а които не искат – те са свободни. Но да не влезе у вас един страх, та да не знаете къде да сложите ръцете си. Ако се оставите в едно естествено положение, вие ще знаете къде да ги сложите. Ако не знаете къде да сложите ръцете си, поставете ги на масата, попейте си пет-десет минути, за да си починете; поставете си краката успоредно, малко разтворени, отпуснете после ръцете си и ще имате известна почивка. Каквито мъчнотии да имате, знайте, че вашите мъчнотии са предвидени; седемдесет и пет процента от мъчнотиите, които имате, са преувеличени – остават само двадесет и пет процента, а това е закон, който можете да носите.

И тъй, щом сте много разтревожени, преди да си легнете, направете си тазвечерното упражнение, изговорете и формулата, която ви дадох тази вечер, поприказвайте си. Или като правите упражнението, като прекарвате лявата ръка над дясната и дясната над лявата, може да вземете един стих от Писанието и да го прочетете. Това са елементарни упражнения. Вие казвате: „Без тях не може ли?“ Не може. Е, да допуснем, че някои от вас имат бръчки по лицето си. В нашата Школа влиза като задача за една година да изправите тези бръчки. Да кажем, че вие сте стар, на шестдесет години – за една година трябва да изгладите тези бръчки. Това са натрапени, излишни същества у вас. Ако ти посветиш живота си на тяхното изправяне, няма да остане от тях нищо; за една година ще премахнете всичките тия излишни вещества от вашето лице. Нали жените употребяват козметични средства за това? Туй, което ви препоръчвам аз, то не е за красота, но за усилване на волята – да премахнете всички чужди вещества от лицето си. Ами че ако не сме господари на своето тяло, на своето лице, на туй, което Господ ни е дал, на туй, което е наше собствено, а не чуждо тяло – друго какво можем да направим? Ако не знаете как да владеете главата си, как да владеете ръцете и краката си, как да владеете вашите мускули, всичките ваши думи ще бъдат напразни. Туй е здравословно и за мислите, и за чувствата, и за волята ви. Знаете ли това нещо за себе си, за в бъдеще ще знаете как да възпитавате и децата си. Децата много лесно се поддават. Ще кажете: „Ела, мама!“ Ще направите едно движение, друго движение и те ще възприемат. Защо да взимате пръчка? Има ред упражнения, при които и вие ще се упражнявате, и детето заедно с вас ще се упражнява. Ще кажете: „Ами че ние, възрастните хора, с такива работи ли ще се занимаваме?“ Ами мислите ли, че тия наши движения, които сега правим, са на мястото си? Не. Има морални движения, но има и неморални движения. Едните носят добродетелите, а другите носят злото в света. Наблюдавайте само онзи, който мисли да убива – какво се крие в свиването на неговите вежди, какво изразяват неговото чело, неговите мускули. После вижте какви движения има кучето, което мисли да ви ухапе. Може да наблюдавате и мечката. Посетете някой път зоологическата градина и ще видите, че когато мечката иска да изяде някого, тя почва да заглажда кожата си – прави движения като някоя змия. Значи тя е намислила да направи някое зло. Ако си в гората, ти трябва да се качиш на някое дърво. Но идва ли мечката тъй насреща ти, с настръхнала козина, това значи, че тя идва да те плюе и казва: „Ти не заслужаваш да се занимавам с тебе, аз такъв човек не ям.“ Е, питам: защо когато мечката не иска да яде някого, козината й настръхва, а когато иска да изяде някого, заглажда космите си? Вземете човека, когато пипне някоя кокошка или агънце – той тъй се глади по корема и си казва: „Ах, хубаво – хубав кебап става.“ И мечката прави същото. Улови някого и казва: „А, хубав кебап става от този човек.“

И в живота е същото. Когато някой човек почне да ти говори много гладичко, като мечка, това значи следното: онези сили, които вървят по този начин – те имат обратни движения, против нас. Трябва да знаете, че хората в даден момент могат да попаднат в отрицателните сили на Природата. Вие трябва да знаете, че имате много врагове – хиляди същества, които всеки ден ви дебнат, всеки ден ви устройват капанчета – навсякъде в обществото, навсякъде в Природата. Където и да минавате, те все гледат да ви устроят нещо – камъни почват да падат върху ви или каквото и да е друго. Но има други същества, които ви предпазват. Това са вашите приятели, които ще им противодействат. Кои са причините – това е друго нещо. В Природата има много разумни сили. Много от нашите нещастия се дължат на тия невидими врагове в живота. Те са много опасни. Това са факти. В живота има такива невидими врагове; има и видими врагове, които не могат да се избегнат. Те всички си служат с известни хипнотични движения. Те постоянно ти внушават и почват да ти предават известни форми – днес една, утре друга. Например те искат да ти уморят някое дете и започват да ти казват: „Туй ваше дете ще умре.“ И ти повтаряш: „То ще умре.“ Повтаряш, повтаряш – и няма да се минат четири-пет месеца, това дете се разболява и умира. В дадения случай това нещо във Волята на Бога не е предвидено. Туй дете не трябва да умре, но ти се съгласяваш с внушенията и го предаваш. Ще кажеш: „Няма да умре това дете.“ Ако това не е Волята Божия, ти ще усетиш едно раздвояване в себе си. Онези неща, които трябва да станат, които са Божествени – за тях Провидението не те предупреждава. И когато вашето дете трябва да умре, смъртта идва, без да я знае някой, идва тъй – незабелязано, внезапно. Това става извън вашата воля. Но във всички случаи, когато дойдат да ви предупреждават, трябва да упражните вашата воля, за да бъдете чисти.

И тъй, да се върнем към красивите движения. Трябва да знаете, че има красиви движения в света. Аз желая учениците на тази Школа да се отличават с такива пластични движения. Например викате някоя ваша приятелка. Вие как я викате? Тъй, с показалеца – движите го. Туй движение не е красиво. Как ще повикате един ваш приятел? Не с пръста си. Ето една задача. Аз казвам: повикайте отдалече вашия приятел! Кое е най-красивото движение, с което ще можете в дадения случай да обърнете вниманието на вашия приятел? Толкова време сте живели на Земята – кажете как ще го извикате? Тъй – с цялата ръка? И с цялата ръка да викаш, и това не е красиво движение. Така може да те вика един стражар. Това движение не е за приятел. Е, тогава как ще повикате един приятел, когото обичате? Ще отидете при него и нищо повече. Ще го хванете за двете ръце и ще му кажете: „Моля те, ела на гости у нас!“ Питат ме: „Ако нямаме възможност, как ще отидем?“ За приятели всякога ще имате възможност. В този случай няма изключения. „Ами ако единият е на единия бряг на една река, а другият – на другия?“ Ще има мост или лодка и тъй ще отидеш. Законът е такъв – между двама приятели никога не може да се изпречи една река. Може да опитате това нещо. Никога не можете да се срещнете с един ваш приятел, разделени от една река; всякога ще се намерите на един възел, на едно място, откъдето ще можете да минете свободно. Това е Божествено. Никога не могат да ви поставят на едно противоречие. Щом обичта ви е непреодолима – противоречия няма.

И тъй, аз искам като ученици да спазвате тия, красивите движения, с едно морално вътрешно убеждение. Ако за вас всички тези неща са маловажни, трябва да знаете, че няма маловажни работи. Разбира се, вие трябва да се пазите – като правите тия движения, да не ставате за посмешище, да не предизвиквате смях. Когато осмивате някого за неговите изкривени движения, вие всякога ще попадате под същия закон. Аз забелязах някои ученици, на които съм казал някои неща – те се смяха и попаднаха под същия закон. Не се смей, защото ти ще се свържеш с тези отрицателни движения. Първото важно нещо: не е правилно да се смееш!

Второ упражнение: Двете ръце се изнасят напред успоредно. После се вдигат нагоре, свалят се надолу, пак нагоре, надолу – тъй няколко пъти се прави ритмично движение. Пак нагоре, но само китките се движат нагоре, после надолу. След това и двете ръце се движат нагоре и надолу много пъти и спират в хоризонтално положение.

Ръцете настрани, напред – китките една върху друга и пак настрани.

Повторете първото упражнение няколко пъти.

Ръцете над главата са раздалечени и после се спускат надолу, отстрани покрай тялото. Това се прави няколко пъти. Ръцете се изнасят напред няколко пъти.


Тайна молитва