от ПорталУики
Версия от 17:47, 12 юни 2010 на Донка (Беседа | приноси) (Нова страница: Николай Дойнов - И очите ми видяха Изгрева == Мигове или нашият живот за Учителя беше напълно…)

Направо към: навигация, търсене

Николай Дойнов - И очите ми видяха Изгрева

Мигове или нашият живот за Учителя беше напълно открит

Чудеса не са ставали само в библейски времена. Ще ви обясня. Като изключим първото отиване на Мусала през 1922 година, през всички останали, щом тръгнем и времето се разваляше. Още от Чам Кория почваха дъждове, падаха мъгли, задухваше студен вятър, а нагоре често валеше и сняг. Явно Учителя ни изпитваше. Някои отпаднаха и не посмяха повече да идват, като казваха: "Ние ще се изкачва¬ме на нашия вътрешен Мусала." Но повечето устояхме и. укрепнахме. Най-интересното беше, че никой през тези екс¬курзии не се простуди и не се разболя. Така Учителя ни при-учи да не се боим от времето. Ние почувствахме приток на физически и духовни сили, в нас се зароди една велика лю¬бов към природата, независимо с какво лице ще се покаже тя. Животът ни край мусаленските езера беше щастие за нас. На този бивак прекарвахме доста дни наред като не пропускахме най-ранните утринни часове. Още по тъмно поемахме за върха с фенери в ръка - по един през няколко души. Отдалече величавата светла ивица от хора, която бав¬но пълзеше към планинския първенец, беше вълшебна за гледане. През цялото време на тези екскурзии прекарвахме все на открито. Всяка година съм бил при тия изкачвания и нито един път не сме имали ясно и слънчево време. На нас, младите, тогава се падаше грижата да палим и поддържаме огньовете, да има гореща вода в чайниците за пиене. При една от тези екскурзии, след като дни и нощи на¬ред съм бил в едно непрекъснато напрежение за поддържа¬не на огньовете, почувствах голяма нужда от сън. Беше при¬вечер. Виждам Учителя да идва при мен, погледна ме и аз неволно се свих на земята, върху купчина хвойна. Задрямал съм, по моя преценка, само за броени минути, не повече от четвърт час, защото като станах, беше още светло. Почувст¬вах се съвършено бодър и свеж. Озърнах се, Учителя не беше вече при мен, но обстановката същата - влага, рядка мъгла, димящи огньове, заобиколени от братя и сестри, кои¬то с разположение говореха помежду си. Учителя беше нап¬равил с мен чудо - умората, нуждата за сън се бяха оттегли¬ли. През същата тази екскурзия ние, няколко братя, които усърдно се грижехме за бивака, не можехме нито да мис¬лим, нито да имаме условия за някакво по-сериозно хране¬не. Всичко беше на крак, с някой друг залък в уста. След ня- 62

колко дни апетитът ни се беше изострил в значителна сте¬пен. Бяхме закопнели за топло ядене, нещо приготвено в тенджера или гювеч. Обикновено след като си изпълнехме задълженията, ние, приклекнали около някой от странични¬те огньове, обгърнати от дим, тихо разговаряхме помежду си. В една от последните вечери някой даде идеята като си тръгнем, двама от нас да избързат напред, да отидат до Чам Кория, да закупят зарзават и всичко необходимо за голям и хубав гювеч. Да дадат продуктите на фурнаджията да напра¬ви гювеч и като пристигнем да можем да се нахраним до насита. По това време като студенти бяхме с много скромни средства и за да посрещнем изчислените разноски, стана нужда да изметем от джобовете си и последните монети. На сутринта тъкмо съм се разтичал, погълнат от грижата за огъня, ето Го Учителя пред мен, спря се, погледна ме и каза: "Отложете гювеча за София." Аз занемях от почуда, не можах нищо да кажа. Останах крайно изненадан как и откъде Учителя знаеше за нашия план с гювеча в Чам Ко¬рия. За съжаление тези Негови думи се плъзнаха в съзнани¬ето ми и не можаха да произведат необходимия ефект там, за да им обърна внимание и да взема мерки за спиране на замисления план. В деня, в който Учителя нареди да ,се вдигне бивака и да тръгнем, избраните двама братя за уреждането на въпро¬са с гювеча, изхвърчаха напред към Чам Кория, а ние други¬те останахме да помогнем за трудния път на връщането. При пътуването групата се разтегли и наистина имаше вре¬ме, докато всички стигнем, за да направим прекрасния обяд. Бяхме се уговорили къде точно да се съберем, обаче доста почакахме на уреченото място. Най-после гледаме, пристигат двамата, но с посърнали лица и празни ръце. Из¬ненадани всички ги запитахме в хор какво стана. "Оставете - изхълцаха те, - фурнаджията ограбил продуктите и вместо гювеч ни поднесе чинийка с нещо, което нямаше смисъл да носим дотук и затова го оставихме." Разочарованието ни беше мъчително и мълчахме. Момчетата затършуваха из торбите си, за да измъкнат от там някоя и друга коричка хляб. Аз най-много увесих глава и нито залък не можах да хапна. Терзаех се от мъка, че не взех под внимание казаното 63

от Учителя, не послушах Неговите думи, за да спестя едво не малко разочарование, а заедно с това, и не на последвс място, монетите от един студентски джоб. Върху нашия живот, върху всичко, което ни се случва¬ше и щеше да ни се случи, Учителя имаше поглед. Върху всичко, което ни вълнуваше, върху всичко, което мислехме и мечтаехме и то, не само когато сме около Него, но и дале¬че нейде, не само когато сме в група, но и сами, Учителя всякога и за всичко знаеше. Той бдеше особено зорко върху нас, даже и тогава, когато ставаше въпрос за най-дребни наглед неща от ежедневието, без за това да сме давали глас¬ност някому. Нашият живот за Него беше напълно открит и всякога търсеше начин да ни предупреди, да ни помогне и да ни избави от онези стъпки, които ще предизвикат огорче¬ния и страдания. Бдеше върху нас, повече от най-прилежна¬та майка, която бди над своите деца. От многото случаи, ко¬ито могат да се разкажат, показващи тези качества на Учи¬теля, ще се наема да приведа само характерните, станали с мен. Спомням си. В края на изгревската поляна бяхме нап¬равили беседка под формата на дъга. Тя беше добре закъта¬на, с широк отвор с изглед към Витоша. Там царуваше една успокояваща, мистична атмосфера. Отидох там, защото преживявах някакви смътни и тъжни предчувствия, които създаваха в мен едно мъчително настроение, за което нямах представа и не можех да си го обясня. Нямаше никой нао¬коло, седнах на пейката, а това мъчително състояние не ми даваше мира. Ето, след малко дойде Учителя, седна до мен, погледна ме някак мило, като любящ баща и ми каза: "Ни¬колай, Николай, всичко, което човек е направил се плаща -закон е това." Аз разбрах, че цялото ми състояния на мъка и тежест, не е нищо друго, освен предчувствие за тежката съд¬ба, която имам, за суровия път, по който ще мина. Капнаха само няколко сълзи от очите ми и аз се прибрах. Но благо¬дарение на Учителя и топлите Му грижи към мен, аз минах само на косъм от чудовищната гибел. 64

В лекциите си Учителя ни изясняваше, че някои от съ¬битията, които човек има да мине, са неизбежни. Такива са тези, които са по закона на необходимостта или както се казва по закона на кармата, те трябва да станат. Те са плод на извършени вече деяния от човека в един минал живот. Това са вече станали неща, факти, които неминуемо носят своите последствия. При такива случаи съм имал личен опит да се убедя, че човешкият мозък става проводник и е изцяло в служба на това, което трябва да се случи. Той прос¬то е влачен от стихията и нищо не е в състояние да го нака¬ра да вижда, да разбира или да вземе някакво решение, кое¬то да предотврати това събитие. При такива случаи само ве¬ликите разумни братя, които бдят над човека, могат да нап¬равят промяна, която да облекчи удара или само в краен случай да го отменят, да го отмахнат. А другите събития, ус¬ловните, които могат да станат или не - тук вече има думата свободната човешка воля. При тях се създават само условия за вземане на решение - да действа или не. В много от слу¬чаите голяма част от хората действат съгласно дадените ус¬ловия и съответно - подтици. От астрологична гледна точка съм се убедил за въздействието както на едните, така и на другите събития. Първите се създават, когато Слънцето, Лу¬ната и планетите са в ръбовете на хороскопа и с точни ъгло-ви разстояния. А при другите, когато те в своите движения образуват аспекти. Първите са кармични, носещи събитията от минал живот, а вторите създават условията за следващия живот. В продължение на 20 години бях около Учителя, когото аз считам за един велик представител на Всемирното Бяло Братство, глава на което, както Той често казваше, е Хрис¬тос. През този период, особено през времето, когато се съз¬даваше и оформяше Изгрева - място на дейността на Учи¬теля и на интензивен братски живот, аз като един от първи¬те пет братя, заселили се там, взех живо участие. В тази обща братска работа, често имах допир с Учителя, който малко по-късно след нас дойде да живее там. Тази връзка допринесе извънредно много за моето оформяне и издигане като човек, не само с качествата си, но и с мирогледа и на¬чина на мисленето си. Разказам по съвест по-интересни 65

случки и събития, отнасящи се до моята личност и връзката ми с Учителя, за да изнеса пред вас този духовен опит.